Account Manager

Hà Nội

Lương: 15.000.000 – 20.000.000

Account Executive

Hà Nội 

Lương: 7.000.000 – 10.000.000